VT Accounting - шаблон joomla Новости

aopd logo

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

din Republica Moldova ( AOPD)

STATUTUL

ASOCIAŢIEI

„Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

din Republica Moldova”

 

DISPOZIŢII GENERALE

 1. Asociația “Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” în continuare – Asociația, este o uniune de persoane juridice, organizație necomercială, neguvernamentală, independentă, apolitică, constituită în vederea realizării în comun a scopurilor determinate în prezentul Statut.
 2. Asociația este o alianță de organizații naționale și locale, funcționează pe principii benevole, la ea pot adera orice organizații de profil care împărtășesc scopurile și obiectivele Asociației și sunt gata să se implice în realizarea acestora.
 3. Denumirea completă: Asociația „Alianța Organizațiilor pentru persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”, forma abreviată este AOPD.
 4. Asociația își desfășția Republicii Moldova, Legea nr. 837- XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, Legea nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare, legislația în vigoare, precum și cu prezentul Statut.
 5. Asociația se constituie în forma juridică de organizare: „uniunea de persoane juridice”.
 6. Asociația dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile și obligațiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociația dispune de ștampilă, simbolică, bilanț financiar propriu, cont bancar, în valută națională și în valută străină, cod fiscal, precum și alte atribute ale persoanei juridice.
 7. Simbolica utilizată pentru Asociația „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”, reflectă forma scurtă a denumirii asociațși libertățile persoanelor cu dizabilități, în cea inferioară – roșie, prin care se promovează îmbunătățirea calității vieții pentru persoane cu dizabilități și familiile lor.
 8. Asociația reprezintă o uniune de persoane juridice republicană și își desfășției este nelimitată.
 9. Asociația poate să adere la organizațiile neguvernamentale locale, naționale, comunitare și internaț
 10. Asociația este nonprofit, apolitică, de utilitate publică și în activitatea sa nu va distribui venitul, bunurile materiale sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării și lichidării Asociaț
 11. Asociația va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
 12. Asociația este o organizație necomercială care își realizează activitatea pentru beneficiul public și nu susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea acestora.
 13. Sediul Asociației este amplasat pe str. Livezilor, 35, comuna Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova.
 14. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI
 1. Asociația se constituie și își desfăș
  1. respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
  2. legalității;
  3. libertății de asociere;
  4. liberei exprimări a opiniei de către toți membrii și accesului lor la orice informație ce ține de activitatea Asociației;
  5. egalității în drepturi a tuturor membrilor;
  6. publicității și transparenței;
  7. protecției împotriva neglijării și abuzului;
  8. responsabilizarea comunității;
  9. consultare a persoanelor cu dizabilități la reglementarea serviciilor destinate lor;
  10. prevenirea și combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități;
  11. planificarea și acordarea individualizată a serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, asistarea și fortificarea mediilor naturale de viață ale persoanelor cu dizabilități (familia și comunitatea) și prevenirea plasării lor în instituții rezidențiale;
  12. asigurarea participării persoanelor cu dizabilități la viața socială, economică și culturală a comunității;
  13. autoadministrare și autogestiune.
  14. Asociația este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităților publice în activitatea Asociației, precum și imixiunea Asociației în activitatea autorităților publice.
  15. Asociația promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statutului de drept, parteneriatul, competiția deschisă și respectă normele etice ale sectorului necomercial.
  16. Asociația va evita pe parcursul activității sale apariția conflictului de interese.
  17. Activitatea Asociației are un caracter transparent, informația cu privire la actele de constituire și cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate și financiar al Asociaț
  18. SCOPUL, OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI ŞI METODELE DE REALIZARE A ACESTORA
 1. Asociația este o uniune de persoane juridice ce întrunește organizații care activează în domeniul persoanelor cu dizabilități și are drept scop dezvoltarea unor abordări și principii comune de promovare a incluziunii sociale, drepturilor și îmbunătățirea calității vieții pentru persoane cu dizabilități și familiile lor.
 2. Obiectivele Asociației sunt:
 3. de a crește accesibilitatea și a de a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor;
 4. de a coopera și a crește conștientizarea în rândul factorilor de decizie și a comunității privind drepturile persoanelor cu dizabilități, practicile pozitive și angajamentele naționale și internaționale asumate de către stat în domeniul persoanelor cu dizabilități;
 5. de a crește accesul la informația și dovezile ce permit influențarea într-o direcție pozitivă a politicilor publice ce vizează persoanele cu dizabilități și organizațiile lor;
 6. de a crește cantitatea de informație accesibilă în domeniul standardelor de calitate / servicii pentru persoanele cu dizabilități;
 7. de a consolida parteneriate între organizațiile neguvernamentale și cu autoritățile publice locale și naționale în vederea dezvoltării de poziții comune;
 8. promovarea lucrului calitativ al membrilor prin schimb de practici pozitive, promovarea și facilitarea instruirii și educației, desfășurarea de proiecte comune, consolidarea capacităților în managementul organizației și expertizei în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități;
 9. contribuirea la îmbunătățirea calității vieții a persoanelor cu dizabilități și la zidirea unei societăți sănătoase în plan economic și social;
 10. desfășurarea activităților de lobby și advocacy pentru susținerea organizațiilor persoanelor cu dizabilităț
 11. Pentru a-și realiza scopurile, Asociația va desfășura următoarele activități:
 12. consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale a persoanelor cu dizabilități cât și a organizațiilor care acordă diferite servicii acestor categorii de persoane;
 13. consolidarea capacităților Asociației în calitate de forță de acțiunea societății civile pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova;
 14. crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea și promovarea conceptelor, strategiilor, standardelor, legilor și altor documente normative care se referă la persoanele cu dizabilități;
 15. schimb de informații, transfer de experiență și consultații reciproce;
 16. elaborarea și implementarea proiectelor de consolidare a capacităților membrilor Asociației, desfășurarea activităților filantropice, prestarea serviciilor de informare și sensibilizare, desfășurarea diferitor manifestații legate de persoanele cu dizabilități, precum și organizarea campaniilor de mediatizare, lobby și advocacy în condițiile legii;
 17. efectuarea acțiunilor, activităților și campaniilor în vederea reabilitării și integrării persoanelor cu dizabilități în societate;
 18. ajutarea tinerei generații (copii, adolescenți, tineri cu dizabilitățși dezvolte abilități, deprinderi în diferite domenii profesionale, încurajându-i să-și folosească potențialul de care dispun pentru a desfășura o activitate utilă pentru sine și societate;
 19. efectuarea studiilor de cercetare, analizarea legislației în domeniu și propunerea inițiativelor legislative, studierea și analizarea situației social și economice a grupurilor țintă enumerate în scopuri, prin efectuarea sondajelor, interviurilor, studiilor de caz etc.;
 20. acordarea ajutorului și serviciilor persoanelor cu dizabilități și familiilor din care acestea fac parte, și altor categorii de persoane social-vulnerabile, cât și pentru organizații neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități sau organizații neguvernamentale și alte instituții, care lucrează cu aceste categorii de persoane;
 21. identificarea potențialilor donatori din țară și peste hotare pentru desfășurarea activităților, derularea proiectelor;
 22. crearea centrelor de reabilitare, de informare a persoanelor cu dizabilități, cantinelor de caritate, organizarea cluburilor de interese, taberelor de odihnă și instruire, excursii, concursuri și expoziții pentru persoane cu dizabilități și alți beneficiari;
 23. și desfășurarea conferințelor de presă, conferințelor specializate, seminarelor științifice, cursurilor de instruire, meselor rotunde, atelierelor de lucru etc. pentru diferite grupuri în limitele stabilite de legislația în vigoare;
 24. elaborarea materialelor informative și didactice, a comunicatelor de presă, blogurilor, rețelelor de socializare, materialelor audio vizuale, editarea de ghid-urilor, recomandări metodice, în vederea realizării scopurilor statutare;
 25. promovarea activității membrilor Asociației prin intermediul paginii web, precum și prin alte metode prevăzute de legislație și utilizate în practica internațională;
 26. colaborarea cu organele puterii de stat și executive, autoritățile publice locale și centrale, organizațiile neguvernamentale similare, organizațiile internaționale, alte persoane juridice și fizice;
 27. colaborarea cu organizații și instituții specializate de cercetare științifică, oameni de știință, cercetători și specialiști din țară și din lumea întreagă, în vederea obținerii unei asistențe de specialitate în acțiunile întreprinse de asociație;
 28. și lucrătorilor asociației peste hotare, invitarea reprezentanților unor organizații similare din țară și de peste hotare și a experților în domenii relevante pentru activitatea asociației, schimburile de experiență și efectuarea stagiilor de instruire a membrilor și lucrătorilor asociației în țară și peste hotare.
 29. cotizarea și participarea ca membru la diferite Organizații similare de peste hotare;
 30. acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate de domeniile de activitate ale asociației;
 31. editarea și publicarea de buletine informative cu privire la activitățile asociației, la rezultatele acestor activități, precum și la activitățile altor organizații de profil din țară și de peste hotare;
 32. formarea unor baze de date specifice obiectului de activitate (teze și lucrări științifice, articole și publicații, documentare, colecții, albume etc.);
 33. desfășurarea activității economice ce rezultă nemijlocit din scopurile statutare;
 34. realizarea altor activități ce nu contravin legislației în vigoare și scopurilor statutare.
 1. Pentru realizarea scopurilor propuse, Asociația are dreptul:
 2. să reprezinte interesele membrilor Asociației în autoritățile publice și alte organizații;
 3. să asigure protecția drepturilor și intereselor membrilor săi;
 4. să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 5. să desfăș
 6. să difuzeze liber informația despre activitatea sa;
 7. să obțină de la autoritățile publice informația necesară pentru desfășurarea activității statutare;
 8. să încheie contracte din numele său, să procure și să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 9. să participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii de comenzi sociale și donații din partea statului, precum și în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fundații naționale, străine și internaționale;
 10. să încheie cu persoane fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;
 11. să creeze întreprinderi și alte organizații cu drept de persoană juridică;
 12. să procure complexe patrimoniale, bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Asociației;
 13. să aibă denumire și simbolică proprie;
 14. să se bucure de alte drepturi acordate de legislația în vigoare.
 1. În conformitate cu art. 188 Cod Civil și art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociațiile obștești, Asociația are dreptul să desfășși în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.
 1. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL
 1. În structura organizatorică a Asociației intră următoarele organe:

ü  Adunarea Generală;

ü  Consiliul de Administrare;

ü  Președintele;

ü  Directorul Executiv;

ü  Cenzorul.

 1. Organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală a membrilor sau a delegațiilor acestora, care se întrunește ordinar și extraordinar.
 2. Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:
 3. stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
 4. decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 5. examinează și aprobă bugetul anual, bilanțul financiar anual;
 6. alege și revocă membrii Consiliului de Administrare, Cenzorul, Președintele Asociației;
 7. audierea și aprobarea rapoartelor financiare, narative, de evaluare, audit ale Consiliului de Administrare, Directorului Executiv și ale Cenzorului;
 8. stabilește nivelul cotizației și al modalității de plată a acesteia;
 9. adoptarea deciziilor referitor la acceptarea aderării, retragerii și excluderii membrilor Asociației, acordarea titlului de membru de onoare al Asociației;
 10. aprobă asocierea cu alte organisme similare naționale și internaționale;
 11. decide înființarea de filiale și alte structuri teritoriale;
 12. soluționează în ultima instanță litigiile din interiorul Consiliului de Administrare sau dintre Consiliul de Administrare și Directorul Executiv, Consiliul de Administrare și Cenzor sau dintre membri și Consiliul de Administrare;
 13. hotărăște cu privire la reorganizarea, fuzionarea sau lichidarea Asociației, desemnează comisia de lichidare și aprobă bilanțul de lichidare;
 14. decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuțiile Consiliului de Administrare sau altor organe.
  1. Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 2 ani.
  2. Adunarea Generală se reunește în sesiuni ordinare și extraordinare.
  3. Adunarea Generală se convocă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar.
  4. Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Consiliul de Administrare. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare sau Directorul Executiv. La convocarea Adunării Generale ordinare, toți membrii Asociației vor fi înștiințați despre acest fapt cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. La convocarea Adunării Generale extraordinare, toți membrii Asociației vor fi înștiințați despre acest fapt cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Anunțul privind convocarea ședinței trebuie să conțină ordinea de zi, locul, data și ora ședințție periodică indicată în statutul Asociaț
  5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare sau Directorul Executiv la inițiativă proprie, la cererea Președintelui, Cenzorului ori la cererea a cel puțin o treime din numărul total al Asociaț
  6. Adunarea Generală extraordinară se convocă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea ședinței extraordinare adoptată de către subiecții nominalizați în punctul 4.8 al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Adunării Generale, subiecții împuterniciți sunt în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.
  7. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenți 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanților acestora. Fiecare membru deține un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorității simple a celor prezenți, exceptând deciziile de modificare și completare a statutului și de reorganizare sau lichidare a Asociației, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală.
  8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat ședința Adunării Generale cu aceiași ordine de zi. Ședința convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenț
  9. Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentați toți membrii Asociaț
  10. Desfășurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de Secretarul Adunării Generale și contrasemnat de Preș
  11. Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociației, ce se subordonează Adunării Generale, este compus din 5 persoane (Președintele Asociației și 4 membri) și are următoarea competență:
   1. elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Asociației, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
   2. asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale și prezintă rapoarte Consiliului privind activitatea Asociației;
   3. aprobă bugetul Asociației, rapoartele financiare intermediare și rapoartele intermediare privind activitatea acesteia;
   4. angajează ca salariat sau ca voluntar Directorul Executiv al Asociației;
   5. monitorizează activitatea Directorului Executiv privind conformarea respectării cerințelor legislației în vigoare, strategiei Asociației și condițiilor donatorilor;
   6. aprobă regulamente și politici ale Asociației (inclusiv regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrare și Manualul Operațional cu toate componentele sale);
   7. stabilește atribuțiile detaliate ale Directorului Executiv și aprobă fișa postului Directorului Executiv;
   8. evaluează Directorul Executiv și acordă suport în procesul de implementare a deciziilor sale;
   9. stabilește condițiile și procedura de primire a noi membri în asociație, precum și cele de retragere din rândurile ei;
   10. aprobă sigiliul, ștampila, simbolica Asociației;
   11.  decide crearea, reorganizarea și lichidarea filialelor Asociației, aprobarea regulamentelor lor;
   12. asigură respectarea de către Asociație a normelor etice prevăzute în sectorul necomercial;
   13. primirea și excluderea membrilor Asociației cu titlu provizoriu;
   14. hotărăște participarea Asociației în calitate de fondator al organizațiilor necomerciale și al societăților comerciale;
   15. aprobă planurile strategice ale Asociației, la propunerea Directorului Executiv.
 1. Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 2 ani. Ședințele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru și sunt deliberative, dacă sunt prezenți 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Președintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile ședința extraordinară a acestuia. În cazul în care Președintele Consiliului refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea ședinței extraordinare este în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Președintelui Consiliului. Un membru al Consiliului poate deține mai multe mandate consecutive. În cazul egalității de voturi pro sau contra, deciziile se iau prin consens.
 2. Președintele Consiliului fiind ales de membrii Consiliului de Administrare convoacă și prezidează ședințele Consiliului.
 3. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiții:
 • în caz de deces;
 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Președintelui;
 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale, fără drept de revocare;
 • pentru încălcarea prevederilor prezentului Statut;
 • pentru absențe sistematice la ședințele Consiliului.

Prin absență sistematică se subînțelege absența membrului Consiliului la Ședințele Consiliului de două sau mai multe ori la rând fără motive întemeiate.

 • activitate pasivă în cadrul Consiliului.

Prin activitate pasivă a membrului Consiliului se subînțelege neîndeplinirea angajamentelor asumate fără motive întemeiate și concomitent refuzul repetat nemotivat de îndeplinire a activităților social-utile propuse de Consiliu;

 1.  În cazul situațiilor prevăzute la punctul 4.17, locul din Consiliul de Administrare rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să fie ales un alt membru.
 2. Președintele Asociației activează în bază de voluntariat și este concomitent și Președintele Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe un termen de 2 ani, pentru maxim 2 mandate consecutiv, gestionând nemijlocit Asociația în perioada dintre ședințele Consiliului de Administrare, iar pe lângă atribuțiile obișnuite de membru al Consiliului de Administrare, are următoarele atribuții specifice:
 • prezidează activitatea și ședințele Consiliului de Administrare;
 • reprezintă Asociația în raporturile cu organele puterii de stat centrale și locale, cu asociații obștești din țară și străinătate, mass-media, structurile comerciale, etc.;
 • semnează contractul de angajare a Directorului Executiv în baza deciziei Consiliului;
 • prezidează Adunarea Generală;
 • consultă Directorul Executiv în problemele ce țin de realizarea strategiilor manageriale;
 • în perioada de lipsă sau incapacitate de muncă a Directorului Executiv, preia funcțiile acestuia până la revenirea sau numirea unui nou Director Executiv;
 • prezintă rapoarte periodice sau la solicitarea Adunării Generale.
 1. Directorul Executiv este numit sau ales prin concurs de Consiliul de Administrare, asigură conducerea activității curente a Asociației și punerea în aplicare a tuturor deciziilor Adunării Generale și a Consiliului de Administrare aflate în competența exclusivă a acestora, este angajat în baza contractului de voluntariat sau în baza contractului individual de muncă și a prevederilor legislației în vigoare și are următoarele atribuții funcționale:
 2. desfășției și adoptă decizii pe orice problemă operativ-managerială cotidiană ce ține de activitatea Asociației și care nu este de competența exclusivă a altor organe;
 3. elaborează bugetul Asociației, rapoartele financiare intermediare și anuale și rapoartele intermediare și anuale privind activitatea acesteia și le prezintă pentru aprobare pe cele intermediare Consiliului de Administrare și pe cele anuale Adunării Generale;
 4. informează membrii Consiliului de Administrare cu privire la toate problemele din Asociație;
 5. emite/semnează ordine, instrucțiuni, regulamente, dispoziții, încheie acte de colaborare, contracte, fișe de post, etc.;
 6. angajează / numește în funcție / eliberează și gestionează angajații și voluntarii Asociației;
 7. aprobă regulamentele de uz intern ale Asociației;
 8. aprobă formularele Asociației;
 9. stabilește organigrama aparatului executiv al Asociației și atribuțiile detaliate ale angajaților și voluntarilor și aprobă fișa postului pentru aceștia;
 10. stabilește regimul de muncă și odihnă, nivelul remunerării, stimulează și aplică sancțiuni disciplinare personalului, angajaților și persoanelor contractate conform legislației în vigoare;
 11. conducerea operativă a activității economice a Asociației, administrarea bunurilor;
 12. gestionează și adoptă decizii privind procurarea, distribuirea și înstrăinarea patrimoniului Asociației respectând politicele interne ale Asociației;
 13. decide asupra formelor și metodelor de lucru, asigură integrarea și folosirea rațională a patrimoniului Asociației;
 14. stabilește modul în care pot fi folosite și repartizate donațiile colectate;
 15. ților publice împuternicite, informația necesară și prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 16. colectează fonduri și gestionează programe și proiecte ale organizației sau deleagă aceste funcții;
 17. semnează tranzacții bancare, rapoarte financiare și alte documente fiscale și financiare;
 18. poartă răspundere materială nelimitată pentru gestionarea neadecvată a patrimoniului și resursele financiar–materiale ale Asociației;
 19. participă la ședințele Consiliului de Administrare fără drept de vot;
 20. coordonează planificarea strategică și elaborează planurile operaționale / proiectelor în baza planului strategic;
 21. reprezintă asociația în raport cu organele puterii de stat și locale, cu asociațiile obștești din țară și străinătate, mass-media, structurile comerciale, etc.;
 22. este responsabil de evitarea conflictelor de interese, reglementarea muncii inclusiv protecția muncii și ținerea corectă a documentației operaționale și financiare corespunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare și contractele cu donatorii;
 23. prezintă Consiliului de Administrare spre aprobare obiectivele și strategia organizației și rapoarte intermediare pe activitate;
 24. elaborează Manualul Operațional cu toate componentele sale și îl prezintă Consiliului de Administrare spre aprobare;
 25. exercită orice alte atribuții de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul de Administrare.
  1. Directorul Executiv:
   1. ține lucrările de secretariat;
   2. înregistrează cererile și demersurile prezentate Asociației;
   3. întocmește procesele-verbale ale Adunărilor Generale și ale ședințelor Consiliului de Administrare;
   4. duce corespondența cu autoritățile publice, cu alte organizații și instituț
   5. Directorul Executiv este responsabil pentru dezvoltarea organizațională a Asociaț
   6. Directorul Executiv poate constituii în caz de necesitate grupuri de experți pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociației, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociației, pentru atenționarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăț
   7. Directorul Executiv poate fi revocat, destituit sau concediat prin decizia unilaterala a Consiliului de Administrare sau de comun acord, cu respectarea prevederilor legale și statutare. Directorul Executiv poate demisiona din proprie inițiativă. În aceste cazuri, atribuțiile Directorului Executiv încetează imediat, iar Președintele Asociației are obligația de a convoca ședința extraordinara a Consiliului de Administrare în cel mult 15 zile calendaristice și a finaliza toate formalitățile legale de excludere a Directorului Executiv din actele de constituire, registrele oficiale, datele bancare, etc. în cel mult 30 zile calendaristice.
   8. / 4.23 Controlul asupra activității economico-financiare a Asociației este efectuat de Cenzor, ales de Adunarea Generală pe un termen de 2 ani. Pentru evitarea conflictelor de interese Cenzorul nu poate fi o persoană de gradul I sau II de rudenie cu contabilul și/sau Directorul Executiv al organizaț
   9. Cenzorul are următoarele atribuții:
 • analizează respectarea statutului Asociației, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare și prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
 • controlează oportunitatea și legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociației solicitând în mod obligatoriu explicațiile Directorului Executiv referitor la utilizarea mijloacelor financiare.
 1.  Cenzorul are dreptul să ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoștință cu toate actele, documentele ce vizează activitatea Asociaț
 2.  Cenzorul efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul poate decide efectuarea unor controale din inițiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaț
 1. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR
 2. Membri ai Asociației pot deveni persoane juridice (organizații necomerciale) care activează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, au activități curente și care acceptă sarcinile și scopurile Asociației prevăzute de prezentul statut. Fondatorii Asociației devin de plin drept membri ai Asociaț
 3. Calitatea de membru al Asociației se dobândește în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației, care se emite după examinarea cererii scrise a pretendentului. Calitatea de membru a Asociației este inalienabilă.
 4. Asociația nu răspunde pentru obligațiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligațiile Asociațștia poartă răspundere subsidiară pentru obligațiile Asociației în mărimea și în modul prevăzut de prezentul statut.
 5. Organizațiile membre, de regulă sunt reprezentate în cadrul Asociației de către președintele acestora, care poate delega și o altă persoană să participe în cadrul întrunirilor Asociaț
 6. Reconfirmarea calității de membru se efectuează o dată în doi ani.
 7. Membrii Asociației sunt în drept:
 8. să aleagă și să desemneze reprezentanți în organele de conducere și control ale Asociației;
 9. să participe la luarea deciziilor în cadrul Asociației și la activitățile Asociației;
 10. să se pronunțe asupra tuturor problemelor privind activitatea Asociației, să formuleze propuneri de perfecționare a activității ei;
 11. să participe la procesul de elaborare a strategiilor și proiectelor de legi în domeniul social;
 12. să beneficieze de numele Asociației pentru a desfășura anumite activități, în baza acordului scris al Consiliului de Administrare;
 13. să beneficieze de activități de instruire în cadrul Asociației;
 14. să organizeze pentru ceilalți membri ai Asociației, activități care corespund scopurilor prezentului statut, coordonând acest lucru cu Consiliul de Administrare;
 15. să beneficieze de întemeierea unor parteneriate durabile cu organizațiile-membre, având oportunitatea de a realiza activități în comun cu acestea;
 16. să organizeze și să participe la forumuri locale, după principiul teritorial sau a subdomeniilor specifice.
  1. Membrii Asociației sunt obligați:
  2. să desemneze o persoană fizică în calitate de reprezentant, prin intermediul căruia își va exercita funcția de membru;
  3. să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
  4. să contribuie activ la realizarea scopurilor prevăzute în prezentul statut;
  5. să nu comită acțiuni ce ar discredita Asociația;
  6. să achite cotizația anuală de membru. Cuantumul cotizației de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrare.
  7. Membrii pot renunța oricând la calitatea de membru al Asociației, cu o notificare prealabilă în scris a Consiliului de Administrare.
  8. Calitatea de membru poate fi pierdută, în cazuri excepționale, de încălcare a prezentului statut, manifestării lipsei de interes pentru activitatea Asociației, săvârșirii unor fapte care pot afecta imaginea sau prestigiul Asociației, neconfirmării calității de membru sau neachitarea cotizației de membru pe durată a 2 ani consecutivi. Decizia privind retragerea calității de membru se adoptă prin votul majorității membrilor Adunării Generale.
  9. Membrii de onoare a Asociației pot fi persoane publice cu experiență în domeniul persoanelor cu dizabilități, atât din țară, cât și de peste hotare. Membrii de onoare pot participa la ședințele Asociației cu drept de vot consultativ și nu sunt obligați să achite cotizațiile de membru.
 1. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE
 1. Patrimoniul Asociației se formează din:
 • cotizațiile de membru: anuale – 300 lei;
 • sponsorizări și donații benevole, făcute de persoane fizice și juridice, din țară și străinătate;
 • subvenții de stat, veniturile obținute de la hârtiile de valoare, depuneri bănești;
 • venituri realizate din activitatea economică proprie;
 • veniturile societăților comerciale constituite cu participarea Asociației;
 • veniturile obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății;
 • alte surse neinterzise de lege.
 1. Asociația poate avea în proprietate clădiri, construcții, utilaj, mijloace de transport, precum și alt patrimoniu necesar activității de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
 2. Donațiile către Asociație pot fi în bunuri mobile și imobile, drepturi de autor, acțiuni, etc.
 3. Întreg patrimoniul Asociației, precum și beneficiul obținut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare și nu poate fi distribuit între membri.
  1. Patrimoniul transmis de către membrii săi în calitate de cotizații și donații nu poate fi revocat și constituie proprietatea Asociaț
 1. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DARE DE SEAMĂ

FINANCIARĂ

 1. Darea de seama a parametrilor principali se efectuează conform legislației în vigoare. La sfârșit de an financiar, Directorul Executiv prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situația financiară a Asociației, Consiliul de Administrare aprobă raportul și îl prezintă Adunării Generale, unde urmează să fie confirmat și de raportul Cenzorului.
 2. Darea de seamă a Consiliului de Administrare sau a Directorului Executiv (în funcție de cum decide Consiliul) se întocmește conform rezultatelor anului și se prezintă Adunării Generale până la data de 31 decembrie a anului și conține:
 3. expunerea scurtă a rezultatelor activității Asociației în perioada de dare de seamă;
 4. soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de dare de seamă;
 5. venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociației, indicate în punctul 6.1 din prezentul statut;
 6. cheltuielile pe direcțiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor și altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de dare de seamă;
 7. numărul și categoriile de beneficiari de servicii și bunuri vândute (acordate);
 8. cheltuieli pentru salarizare și contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale;
 9. cheltuieli pentru repararea, întreținerea și înlocuirea patrimoniului organizației;
 10. achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;
 11. informații despre achitarea cotizațiilor de membru și utilizarea acestora, etc.;
 12. darea de seamă financiară se aduce la cunoștință tuturor membrilor Asociației la ședința Adunării Generale;
 13. darea de seamă financiară se păstrează în Asociație, este accesibilă tuturor și, după posibilități, se publică în presă;
 14. tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaț
 1. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA

STATUTULUI

 1. Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaț
 2. Propunerile membrilor Asociației vizând modificările și completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea ședință a Adunării Generale.
 3. Modificările și completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este deliberativă cu prezența a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanților acestora și dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 4. Modificările și completările statutului întră în vigoare pentru terți din momentul înregistrării acestora.
 1. FILIALELE ASOCIAŢIEI
 2. Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociației sunt filialele care realizează aceleași direcții de activitate ale Asociaț
 3. Filialele se constituie după criteriul teritorial și se organizează din nu mai puțin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare.
 4. Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare. Președintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare.
 5. Președintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administrare al Asociaț
 1. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE
 2. Asociația își încetează activitatea prin reorganizare și autodizolvarea în baza deciziei Adunării Generale adoptată prin condițiile stabilite de prezentul statut.
 3. Reorganizarea Asociației se efectuează, în condițiile legii, prin fuziune (contopire, absorbț
 4. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
 5. Asociația poate fi lichidată în mod forțat în baza hotărârii organelor abilitate în cazul încălcării legislației cu privire la asociațiile obșteș
 6. Autodizolvarea Asociației este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociația va utiliza denumirea sa cu mențiunea “în proces de lichidare”. Lichidarea Asociației se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociațiile obștești și Codul civil.
 7. Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanșării lichidării Asociației și va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
 8. Comisia de lichidare dispune de drepturile și obligațiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociației, încasează creanțele de la debitori, vinde activele, satisface cerințele creditorilor și repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale și statutare.
 9. Comisia de lichidare întocmește bilanțul de lichidare, în care se indică valoarea și componența activelor rămase, și îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
 10. Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociației și membrii organelor acesteia și se transmite altei organizații cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
 11. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu și-a îndeplinit obligațiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociației înainte de a satisface pretențiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaț
 12. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociației din culpa lor.

Președintele Asociației “Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

Ludmila Malcoci